Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έγραφα την περασμένη εβδομάδα για τις εκλογές και τον τρόπο ψηφοφορίας. Στα παραδείγματά μου ατύχησα. Έκανα ένα λάθος για το οποίο σας ζητώ συγνώμη (Ο κάτοικος του Φτερνού βάζει έως τρεις σταυρούς στη δημοτική ενότητα Ελλομένου και όχι έως δύο). Επαναλαμβάνω λοιπόν τα παραδείγματα διορθωμένα και με περισσότερες λεπτομέρειες.

1. Ο δημότης του παλαιού δήμου Λευκάδας βάζει ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ στους υποψηφίους της δημοτικής ενότητας Λευκάδας (κορμό), ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ υποψήφιο από όλες τις άλλες δημοτικές ενότητες, ΔΥΟ ΣΤΑΥΡΟΥΣ, αν είναι εγγεγραμμένος στην πόλη, στους υποψηφίους της δημοτικής κοινότητας Λευκάδας, ή ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ στους υποψηφίους της τοπικής του κοινότητας, αν είναι εγγεγραμένος σε χωριό.
2. Ο εγγεγραμμένος σε καταλόγους χωριού (εκτός από το Νυδρί) στους πρώην δήμους Ελλομένου ή Απολλωνίων βάζει ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ στους υποψηφίους της δημοτικής ενότητας Ελλομένου ή Απολλωνίων (κορμό), ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο από όποια άλλη δημοτική ενότητα θέλει και ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε υποψήφιο της τοπικής κοινότητας (χωριό) στην οποία ανήκει.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Νυδρίου, ανήκουν σε Δημοτική Κοινότητα και ψηφίζουν ΕΩΣ ΔΥΟ υποψηφίους της δημοτικής τους κοινότητας.

3.
Ο Κάτοικος του Καστού και του Καλάμου βάζει ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε υποψήφιο της δημοτικής ενότητας Καστού ή Καλάμου (κορμός), ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε υποψήφιο όποιας άλλης δημοτικής ενότητας θέλει και ΕΩΣ ΔΥΟ ΣΤΑΥΡΟΥΣ σε υποψήφιους στην δημοτική κοινότητα Καστού ή Καλάμου.

4. Οι κάτοικοι του τέως δήμου Καρυάς και του τέως δήμου Σφακιωτών (σε όποιο χωριό και να μένουν) βάζουν ΕΝΑ σταυρό στη δημοτική ενότητα που ανήκουν, ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο όποιας άλλης δημοτικής ενότητας θέλουν και ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο της τοπικής τους κοινότητας.


Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου


Θεωρώ ότι κανείς συνδυασμός δεν θα κερδίσει την πρώτη Κυριακή. Έτσι παραλείπω την περίπτωση αυτή και αναφέρομαι στην περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές και έχουν ως ακολούθως:

α. Η πρώτη (Α) κατανομή διανέμει αναλογικά τις μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

β. Η δεύτερη (Β) κατανομή διανέμει τις υπόλοιπες έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

Επομένως, με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε κάθε μία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:


Συνολικός αριθμός εδρών δημοτικού συμβουλίου 33
Εδρες Πρώτης Κατανομής 17
Εδρες Β κατανομής 16
i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της Α’ κατανομής του δημοτικού συμβουλίου πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο (ε.μ.)

Το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. = σεψ/ν +1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)

όπου:

σεψ = σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία

ν = ο αριθμός των εδρών της Α’ κατανομής

Επομένως, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προκύπτει:

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου 33


Έδρες Α’ Κατανομής 17


Εκλογικό μέτρο (παραλειπομένου του κλάσματος στο τελικό αποτέλεσμα)


σεψ πρώτης Κυριακής/17 +1


ii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.

iii. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.
Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση µετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.

Κατανομή εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 36 του Ν. 3852/ 2010 για τον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός δημοτικής κοινότητας έως 10.000

Έδρες επιτυχόντος συνδυασμού 3

Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών 2
Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Κεφάλαια 1, 3 και 4 ανωτέρω.
Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή του Κεφαλαίου 1α. ανωτέρω.

Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε δηµοτική κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας του δήµου.

Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

Πληθυσμός τοπικής κοινότητας έως 300

Αριθμός συμβούλων 1 εκπρόσωπος

Πληθυσμός τοπικής κοινότητας 301-1000
Αριθμός συμβούλων 3

i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της τοπικής κοινότητας πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο ε.μ.).

Το Εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. = σεψ/3 +1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)

όπου:
σεψ = σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία
3 = ο αριθμός των εδρών της τοπικής κοινότητας

ii. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.
Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα.
Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.
Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Αυτά λοιπόν για τη σταυροδοσία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τα υπόλοιπα στην … κάλπη!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ( Σε εμένα περισσότερο, ασφαλώς…)

12/10/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: