Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΈγραφα στο προηγούμενο άρθρο μου για τις εκλογές και τον τρόπο ψηφοφορίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον τρόπο εκλογής των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας.

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου
Θεωρώ ότι κανείς συνδυασμός δεν θα κερδίσει την πρώτη Κυριακή. Έτσι παραλείπω την περίπτωση αυτή και αναφέρομαι στην περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Στην περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές σε δύο φάσεις που ονομάζονται κατανομές και έχουν ως ακολούθως:

α. Η πρώτη (Α)  κατανομή διανέμει αναλογικά τις μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

β. Η δεύτερη (Β) κατανομή διανέμει τις υπόλοιπες έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

Επομένως, με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε κάθε μία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:


Συνολικός αριθμός εδρών       Έδρες Α’ Κατανομής            Έδρες Β’ Κατανομής
Δημοτικού Συμβουλίου

            33                                               17                                        16

i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της Α’ κατανομής του δημοτικού συμβουλίου πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο (ε.μ.)

Το εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. =  σεψ +1   (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
              ν
όπου:

σεψ = σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία

ν = ο αριθμός των εδρών της Α’ κατανομής

Επομένως, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προκύπτει:

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου
Έδρες Α’ Κατανομής
Εκλογικό μέτρο
(παραλειπομένου του κλάσματος στο τελικό αποτέλεσμα)
33
17
σεψ πρώτης Κυριακής +1
17

ii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί µε την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α΄ κατανοµής, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπά τους
Εάν συνδυασµοί έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση.
Εάν και µετά τη διανοµή εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, κατανέµονται ανά µία κατά σειρά, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε επιλαχόντος συνδυασµού.

iii. Για τη διάθεση των εδρών της Β΄ κατανοµής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασµό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζοµένων και των εδρών που κατανεµήθηκαν σε αυτόν από την Α΄ κατανοµή, τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών.
Οι έδρες της Β΄ κατανοµής που αποµένουν προς διάθεση µετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό διατίθενται στον άλλο συνδυασµό που έλαβε µέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.
Στην περίπτωση όπου λόγω του µικρού αριθµού εδρών που τους έχουν κατανεµηθεί από την Α΄ κατανοµή, ο επιτυχών συνδυασµός δεν µπορεί να συµπληρώσει τον αριθµό των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β΄ κατανοµής και δεν γίνεται καµία µεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α΄ κατανοµής ανάµεσα στους υπόλοιπους συνδυασµούς.

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 36 του Ν. 3852/ 2010 για τον αριθμό των συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Πληθυσμός     Αριθμός συμβούλων   Έδρες επιτυχόντος        Έδρες
δημοτικής                                                  συνδυασμού         επιλαχόντων                                                                                                                    
κοινότητας                                                                                συνδυασμών
            
Έως 10000                 5                                 3                                     2

Ο συνδυασµός του επιτυχόντος δηµάρχου στις δηµοτικές εκλογές λαµβάνει τα τρία πέµπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συµβούλων σε κάθε δηµοτική κοινότητα και τα δύο πέµπτα (2/5) λαµβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασµοί, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Κεφάλαια 1, 3 και 4 ανωτέρω.
Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπόλοιπων συνδυασµών κατ’ ανάλογη εφαρµογή του Κεφαλαίου 1α. ανωτέρω.

Για την κατανοµή των εδρών των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων σε κάθε δηµοτική κοινότητα λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός υποψήφιου δηµάρχου σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της εδαφικής περιφέρειας του δήµου.Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

Πληθυσμός τοπικής κοινότητας     Αριθμός συμβούλων
Έως 300                                            1  (εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας)                                                         
  301-1000                                          3
i. Για την αναλογική κατανομή των εδρών της τοπικής κοινότητας πρέπει, κατ’ αρχάς, να υπολογιστεί το εκλογικό μέτρο ε.μ.).

Το Εκλογικό μέτρο δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

ε.μ. =  σεψ +1   (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους)
              3
όπου:
σεψ = σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία
3 = ο αριθμός των εδρών της τοπικής κοινότητας

ii.  Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που αποµένουν διανέµονται ανά µία µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν.
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.
Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.

Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που πλειοψήφησε στην τοπική κοινότητα.
Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασµοί από έναν σύµβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.
Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασµού ισοψηφήσουν, το Πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Αυτά λοιπόν για τη σταυροδοσία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τα υπόλοιπα στην … κάλπη!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ( Στο συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» και σε εμένα, περισσότερο, ασφαλώς…)
8/5/2014

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΤΟ ΖΩΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ

Περνούνε  χρόνια δίσεκτα τα ζώα στ’ Ασπροτόπι
τι είναι υπό κατοχή. Κάνουνε γλεντοκόπι
ο σκίουρος που λεν Γκολάν, η Μεκελού η φοράδα
και μία γάτα Δουνουτού, που στείλαν στην Ασπράδα
κάμποσους τοποτηρητές να κάνουν τους δραγάτες,
να δουν αν ξεστρατίζουνε οι σκύλοι και οι γάτες!

Χόρτα δεν βγαίνουν πουθενά, κυνήγι που να βρούνε
οι αποθήκες άδειασαν κι όλα λιμοκτονούνε
γιατί φόροι τους πέσανε πολλοί και μαζεμένοι
που η κουρούνα επέβαλε ο Στούρνος και προσμένει
μήπως μαζέψει τα λεφτά που του ζητούν οι μαύροι,
οι δανειστές, μα δύσκολο θαρρώ είναι να τα’ βρει.
Έβαλε χέρι στα μαντριά, κοτέτσια μα και στάνες
σε χερσωμένα κτήματα και άχρηστες αλάνες
Τα ζωντανά τρελάθηκαν, τραβάνε τα μαλλιά τους
γιατί αν δεν πληρώσουνε θα χάσουν τη φωλιά τους
                            
Μέσα σε τούτο το χαμό, υπάρχουνε ακόμα
ζώα γλοιώδη κι ερπετά, που σέρνονται στο χώμα,
που συμφωνούν με όλα αυτά και υπερθεματίζουν,
γιατί στα ξένα ζωντανά το μέλλον τους στηρίζουν.
Ψηφίζουν δίχως να ρωτούν ούτε και να διαβάζουν
τι είναι αυτό που ψήφισαν. Σαν πρόβατα βελάζουν
σαν τα καλούν τροικανοί, τρέχουν μέσα στη «στάνη»
κι όλα βαράνε προσοχή στον ξένο τον τσομπάνη!
Μέτρα κόβουν και ράβουνε, με συνεχή κομπίνα
ξεζούμισαν τα ζωντανά που τά’ λιωσε η πείνα!
Βλέπεις δεν έχουνε νιονιό. Θαρρούν πως ξένα ζώα
δουλεύουν απονήρευτα, άδολα και αθώα
για της Ασπράδας το καλό!  Μυαλό δεν έχουν δράμι
και γλείφουν μήπως και σωθούν. Χαράμι τους, χαράμι!
                 
Υπάρχουν όμως δυστυχώς σε κάθε μια αγέλη
των ζώων που υποφέρουνε, κάποια που, για οφέλη,
γίνανε υποστηριχτές της μαύρης  συμμορίας
που κυβερνά τα ζωντανά. Μετά πολλής μωρίας
μιλούν στα μέτρα ενάντια, στους φόρους και στις ψήφους,
για να πιστέψουνε τα ζα πως είναι δείγμα ήθους,
μα από την άλλη, κλείνοντας το μάτι στους προδότες,
κατηγορούν, λασπώνουνε και λένε συνωμότες
τα αντιμνημονιακά ζώα που πολεμούνε
για το συμφέρον των πολλών. Γράφουν όπου μπορούνε
με ύφος ψυχαναλυτή, ιστορικού συνάμα
κι ιδεολόγου, που πονά στων ζωντανών το δράμα,
κατηγορώντας όσα ζα παλεύουνε στο δρόμο
κατάντι στα μνημόνια, ότι το κάνουν μόνο
για μια «καρέκλα» αύριο. Βρίζουν και κατακρίνουν
γιατί ποτέ δεν μάθανε σωστά να διακρίνουν.
Την κωλοτούμπα,  βούρτσισμα, γλείψιμο και το μέσο
εύκολα κάνανε, αρκεί να είχαν νιτερέσο!
Πρέπει το κάθε ζωντανό που άλλα τολμά να κρίνει
να έχει αξιοπρέπεια, νου, ήθος και ευθύνη
Να έχει τσίπα μια σταλιά, μ’ αυτά που να τη βρούνε
που λερωμένους γλείφουνε ποπούς για να σταθούνε!
                      
Να αίφνης ένα ζωντανό που θα σας περιγράψω
γιατί δεν είναι απ’ τα γνωστά. Ποντίκι να το γράψω;
Σκουληκαντέρα; Άρκαλο; Χοχλιό ή σαμιαμίδι;
Μην είναι τυφλοπόντικας ή σιχαμένο φίδι;
Ανάθεμα με κι αν μπορώ να βρω με τι να μοιάζει
Σκουληκοπόντικα λοιπόν το γράφω, δεν με νοιάζει
αν περιγράφω το σωστά. Χαλής το όνομά του.
Θαρρώ ότι τον χαίρεται μονάχα η μαμά του!
Από μικρός που πήγαινε σχολείο με κοντύλι
ποτέ του δεν συλλάβισε την άγια λέξη, «φίλοι»
ούτε ποτέ του  έμαθε στ’ αλήθεια τι σημαίνει.
Και τώρα που μεγάλωσε δεν την καταλαβαίνει!
Κάκητα έχει μέσα του για όλα στη φυλή του
δεν γράφει πλέον με στυλό, γράφει με τη χολή του!
Δεν ξέρω πότε δούλεψε ή ποιά είν’ η δουλειά του
μα αν κρίνω θέλει τον σωστά, μόνο απ’ τα γραφτά του,
μάλλον θα ήταν σοβατζής, στις λάσπες όλη μέρα.
Μόνο που δεν σοβάντιζε, πέταγε στον αέρα
τη λάσπη που ετοίμαζε κι … ο χάρος όποιο πάρει!
Τ’ Αρτέμη Μάτσα, στη σκηνή, εζήλεψε τη … χάρη!
            
Παλιότερα προσπάθησε πολιτικός να γίνει
σε κόμμα κυβερνητικό. Τ’ ανέθεσαν ευθύνη
να απαντάει στους «εχθρούς» μα πήρε τέτοια φόρα
που ακόμα και το ίσιωμα έκανε … κατηφόρα!   
Έβγαζε όλο τ’ άχτι του με τα Δελτία Τύπου
που έβγαζε καθημερινώς, με χρήση κάθε ρύπου
και γλώσσα πεζοδρόμιου, επί των «αντιπάλων».
Το βάζω σ’ εισαγωγικά γιατί εκτός των άλλων
δεν έμαθε σε λεξικό η λέξη τι σημαίνει
(ή διάβασε μα φαίνεται πως δεν καταλαβαίνει …)
Θαρρώ πως τον «αδειάσανε» πριν βρουν μπελά μεγάλο
μ΄ αυτός στις πρώτες εκλογές πήγε σε κόμμα άλλο
(πάντοτε κυβερνητικό), την προβολή μη χάσει
και γρήγορα ξεκίνησε πάλι την ίδια δράση.
Έγραφε κι έχυνε χολή και τώρα συνεχίζει
ζώα του Συνεταιρισμού μονάχα να «στολίζει»
Φαίνεται έχει ψύχωση, μα ποια είν’ η αιτία,
δεν ξέρει ζώο και πτηνό σ’ όλη την επαρχία!
Πάντως δεν είναι κριτική ούτε ενδιαφέρον.
ή φθόνος είναι το λοιπόν ή τίποτα συμφέρον…
Δεν παίρνω θέση, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω
ούτε είμαι ψυχαναλυτής για να το εξηγήσω!
Κι αν χάλασα τόσες γραμμές για πάρτη του και σκέψη,
να καταλάβω ένα μυαλό που έχει αγριέψει,
το έκανα για να σας πω ότι στο Ασπροτόπι
τα ζώα ζούνε μια ζωή κατά πως κι οι ανθρώποι!

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

«Καλλικρατικό» … φροντιστήριο!Λέω να βοηθήσω λίγο με τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Οι περισσότεροι δεν έχουμε ιδέα τι φέρνει ο Καλλικράτης και πως θα ψηφίσουμε, άρα χρειαζόμαστε … φροντιστήριο!
Ζόρικα τα πράγματα. Ξεκινάμε με κάποιους ορισμούς και αργότερα θα μπούμε στα βαθειά. Πάμε;

Πληθυσμός: Νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους τον Μαρτίου 2011.

Εκλογικές περιφέρειες
 Είναι οι περιφέρειες των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων, οι οποίες ονομάζονται δημοτικές ενότητες
Ο δήμος της Λευκάδας αποτελείται από  εφτά (7)  δημοτικές ενότητες: Απολλωνίων, Ελλομένου, Λευκάδας, Καλάμου, Καρυάς, Καστού και Σφακιωτών.

Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχεί ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα.

Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες
Οι νέοι Δήμοι συγκροτούνται από τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
Δημοτικές κοινότητες είναι:
α) τα τοπικά διαμερίσματα του νησιού, που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους. (Λευκάδα, Νυδρί, Κατούνα-Λυγιά)
β) οι Κοινότητες που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων τους
( Κάλαμος, Καστός).

Τοπικές κοινότητες είναι:
α) όλα τα σημερινά τοπικά διαμερίσματα από τα οποία αποτελείται ο Δήμος ή η Κοινότητα που συνενώνεται, εφόσον έχουν πληθυσμό μέχρι 1000 κατοίκους.
Αριθμός δημοτικών συμβούλων

Ο Δήμος της Λευκάδας θα έχει 33 δημοτικούς συμβούλους γιατί, αν και αντιστοιχούν στον πληθυσμό του 27 δημοτικοί σύμβουλοι, εκλέγει τελικώς 33 γιατί οι συνενούμενοι δήμοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6).

Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με βάση τον πληθυσμό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλου του δήμου, όπως προκύπτει από την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτει ο αριθμός των δημοτικών της συμβούλων.
Γίνονται κάτι προσθαφαιρέσεις με τις αδιάθετες έδρες και … ως κατάληξη έχουμε στον νέο δήμο Λευκάδας τις παρακάτω έδρες ανά δημοτική ενότητα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΔΡΕΣ
Λευκάδας
18
Απολλωνίων
4
Ελλομένου
6
Σφακιωτών
2
Καρυάς
1
Καλάμου 
1
Καστού 
1

Για συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων

Στους δήμους που αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες συγκροτούνται συμβούλια, ανεξαρτήτως εάν αποτελούν έδρα του νέου Δήμου και ανεξαρτήτως πληθυσμού.

Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000  έχουν 5μελές συμβούλιο
Άρα και οι πέντε δημοτικές κοινότητες του νέου δήμου (Λευκάδας, Κατούνας, Νυδρίου, Καλάμου και Καστού) θα έχουν 5μελές συμβούλιο.

- Εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.

Στους δήμους που αποτελούνται από τοπικές κοινότητες σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου άνω των 300 κατοίκων συγκροτούνται τριμελή συμβούλια (δέκα τρεις συνολικά) ενώ στις τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. (Είδες… δημοκρατία ο Καλλικράτης;)

Η θητεία των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει την 31η Αυγούστου 2019.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου, θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014.
Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει την 7η βραδινή της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014, με ίδια ώρα έναρξης και λήξης.


Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
► Οι κάτοικοι του εξωτερικού.
► Όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
► Όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

Επίσης, στις εκλογές αυτές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, και όχι στον τόπο διαμονής τους.

Περιεχόμενο Ψηφοδελτίων

Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές  περιφέρειες,  κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε  δημοτική ή τοπική κοινότητα, το οποίο  περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού
2. το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με τη σχετική ένδειξη
3. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης  εκλογικής περιφέρειας, όπου ανήκει η δημοτική ή τοπική κοινότητα
4. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπολοίπων υποψηφίων  δημοτικών  συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών, με σχετική ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι
5. την ονομασία της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 
6. τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά,  των υποψηφίων   συμβούλων  της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Οι υπό στοιχεία 1, 2 και 3 καταγραφές αποτελούν το πρώτο μέρος, οι υπό στοιχείο 4 καταγραφές αποτελούν το δεύτερο μέρος, και οι υπό  στοιχεία 5 και 6 το τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου.

Σημειώνεται ότι σε όσους Δήμους αποτελούνται από δημοτικές ή τοπικές κοινότητες τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού θα φέρουν και το προαναφερόμενο τρίτο μέρος, με την σχετική ένδειξη, μόνο στην περίπτωση που έχουν υποψηφίους στην αντίστοιχη δημοτική ή τοπική κοινότητα.

Σε όσους Δήμους γίνει επαναληπτική ψηφοφορία την 25η Μαΐου 2014, τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή αυτή θα είναι τα ίδια με τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή την  18η Μαΐου 2014


Στους δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο  εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1α. σε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική
β. σε έναv ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις έδρες και
2. σε έναν  υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν ή περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας, σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος, και έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών.
Με απλά λόγια στους υποψηφίους των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων (ψηφοδέλτιο κορμού που λέγαμε) βάζουμε!
Στους πρώην δήμους Λευκάδας, Ελλομένου και  Απολλωνίων
έως και τρεις σταυρούς
στους πρώην δήμους Σφακιωτών και Καρυάς και στις πρώην κοινότητες Καλάμου και Καστού ΕΝΑ ΜΟΝΟ σταυρό.

Φυσικά ΟΛΟΙ  οι ψηφοφόροι ενός τέως δήμου, μπορούν να ψηφίσουν και ΕΝΑ ΜΟΝΟ υποψήφιο από οποιοδήποτε άλλο πρώην δήμο.

Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν σε κάποιο μέρος του περισσότεροι από τους κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενους σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για τους υποψήφιους του μέρους αυτού.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν τίθεται σταυρός προτίμησης, αφού αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ύπαρξη όμως σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού.

Σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας.

Επίσης, ο  εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε έναν ή δύο υποψηφίους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και σε  έναν υποψήφιο σύμβουλο ή εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Τέσσερα παραδείγματα.
1. Ο δημότης του παλαιού δήμου Λευκάδας βάζει ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ στους υποψηφίους της δημοτικής ενότητας Λευκάδας (κορμό), ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ υποψήφιο από όλες τις άλλες δημοτικές ενότητες,  ΔΥΟ ΣΤΑΥΡΟΥΣ, αν είναι εγγεγραμμένος στην πόλη ή στην Κατούνα, στους υποψηφίους αντίστοιχα της δημοτικής κοινότητας Λευκάδας ή Κατούνας, και ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ στους υποψηφίους της τοπικής του κοινότητας, αν είναι εγγεγραμένος  σε χωριό. 
2. Ο εγγεγραμμένος σε καταλόγους χωριού (εκτός από το Νυδρί)  στους πρώην δήμους Ελλομένου ή Απολλωνίων βάζει ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ  στους υποψηφίους της δημοτικής ενότητας Ελλομένου ή Απολλωνίων, ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο από όποια άλλη δημοτική ενότητα θέλει και ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ σε υποψήφιο της τοπικής κοινότητας (χωριό) στην οποία ανήκει.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Νυδρίου, ανήκουν σε Δημοτική Κοινότητα και ψηφίζουν ΕΩΣ ΔΥΟ υποψηφίους της δημοτικής τους κοινότητας.
3. Ο Κάτοικος του Καστού και του Καλάμου βάζει ένα σταυρό σε υποψήφιο της δημοτικής ενότητας Καστού ή Καλάμου (κορμός), ένα σταυρό σε υποψήφιο όποιας άλλης δημοτικής ενότητας θέλει και έως δυο σταυρούς σε υποψήφιους στην δημοτική κοινότητα Καστού ή Καλάμου.
4. Οι κάτοικοι του τέως δήμου Καρυάς και του τέως δήμου Σφακιωτών (σε όποιο χωριό και να μένουν) βάζουν ΕΝΑ σταυρό στη δημοτική ενότητα που ανήκουν, ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο όποιας άλλης δημοτικής ενότητας θέλουν και ΕΝΑ σταυρό σε υποψήφιο της τοπικής τους κοινότητας.
Ελπίζω να σας βοήθησα. Θα συνεχίσω, καλά να είμαστε, με εκλογικά μέτρα, κατανομές και τα τοιαύτα…