Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ  ΜΕ ΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»
            Έστω ότι έχουμε εφτά συνδυασμούς στη Λευκάδα (τους Α, Β, Γ Δ και Ε) με αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων 4448, 3884, 2853, 1332, 1455, 382 και 309 αντίστοιχα.
             Οι συνδυασμοί έλαβαν ανά Δημοτική Ενότητα:


Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
881
753
602
115
150
50
44
2595
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
658
685
580
192
94
76
120
2405
ΚΑΛΑΜΟΥ
125
81
41
18
12
8
3
288
ΚΑΡΥΑΣ
194
206
207
128
129
32
24
920
ΚΑΣΤΟΥ
48
32
6
3
2
1
0
92
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2150
1763
1203
674
933
152
104
6979
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
392
364
214
202
135
63
14
1384
                                                                                                                                                  14663
Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Α    4448               30,33                              ΕΓΚΥΡΑ   14.663
Β    3884               26,49                              14663/33= 444
Γ    2853               19,46                             ΜΕΤΡΟ       444+1= 445
Δ    1332                9,08
Ε    1455                9,92
ΣΤ    382                2,61
Ζ      309                2,11

Α   ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Α     4448/445 =  9   υπόλοιπο   443
Β     3884/445 =  8   υπόλοιπο   324
Γ      2853/445 =  6   υπόλοιπο  183
Δ     1332/445 =  2   υπόλοιπο   442
Ε     1455/445 =  3   υπόλοιπο   120
ΣΤ   382/445   =  0   υπόλοιπο   382
Ζ      309/445  =  0   υπόλοιπο   309

Σύνολο εδρών Α κατανομής     28
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται  μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο

Β  ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Α   9+1 = 10        
Β   8+1=   9
Γ               6           ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΩΝ   33
Δ   2+1 =  3
Ε              3
ΣΤ          +1
Ζ            +1

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:
1.  Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.

Μονοεδρικές στη Λευκάδα είναι οι Δ.Ε Καλάμου, Καρυάς και Καστού

ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΕΣ
Α    ΚΑΛΑΜΟΣ   ΚΑΣΤΟΣ       2
Γ    ΚΑΡΥΑ                               1

5.   Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32. Το πηλίκο, μετά την παράλειψη του κλάσματος, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στο σύνολο του Δήμου  και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες που δικαιούται ο συνδυασμός  και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

ΜΕΤΡΟ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Α   4448/10= 444       444+1= 445
Β   3884/9 =  431       431+1= 432
Γ    2853/6 =  475      475+1= 476
Δ   1332/3=   444       444+1 = 445
Ε   1455/3=  485        485+1= 486
ΣΤ  382/1 = 382         382+1 = 383
Ζ    309/1 = 309          309+1 = 310

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΕΔΡΕΣ

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
4
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
881
753
602
115
150
50
44
6
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
658
685
580
192
94
76
120
1
ΚΑΛΑΜΟΥ
125
81
41
18
12
8
3
1
ΚΑΡΥΑΣ
194
206
207
128
129
32
24
1
ΚΑΣΤΟΥ
48
32
6
3
2
1
0
18
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2150
1763
1203
674
933
152
104
2
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
392
364
214
202
135
63
14

ΕΔΡΕΣ

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1        
Υπ 436
1         υπ 321
1         υπ 126
Υπ 115
Υπ 150
Υπ 50
Υπ 44
3/4
 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
1         υπ 213
1         υπ  253
1         υπ 104
Υπ 192
Υπ 84
Υπ 76
Υπ 120
3/5
ΚΑΛΑΜΟΥ
1
0
0
0
0
0
0
1/1
ΚΑΡΥΑΣ
0
0
1
0
0
0
0
1/1
ΚΑΣΤΟΥ
1
0
0
0
0
0
0
1/1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4         υπ 370
4         υπ 35
2         υπ 251
1       υπ 229
1        υπ 447
Υπ 152
Υπ 104
12/19
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
Υπ 392
Υπ  364
Υπ  214
Υπ  202
Υπ 135
Υπ 63
Υπ 14
0/2
                               8           6         5           1           1           0        0
                             +2         +3       +1         +2         +2        +1       +1

6. Αν, μετά και τη διαδικασία της παραγράφου 5, κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.
7. Αν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 1 έως και 6, υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.

ΕΔΡΕΣ 1

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1  

1

1        


+1


4/4
 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
1  

+1
1        
+1
5/5
ΚΑΛΑΜΟΥ
1
0
0
0
0


1/1
ΚΑΡΥΑΣ
0
0
1
0
0


1/1
ΚΑΣΤΟΥ
1
0
0
0
0


1/1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4
+1        
+1      
2
+1        
1   
+1    
+1      

+1

18/19
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ


  
+1


+12/2
                              10           9           6          3          3         1          1
                                                                         
8. Αν, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.
                                                                     
ΤΕΛΙΚΕΣ  ΕΔΡΕΣ

Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
 1
1

1


ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
1
2
1
1
ΚΑΛΑΜΟΥ
1
0
0
0
0


ΚΑΡΥΑΣ
0
0
1
0
0


ΚΑΣΤΟΥ
1
1
0
0
0


ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5
+1
2
2

1

ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

1

1                                      10            9          6           3         3       1       1