Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Χρηματοδότηση Ιχθυοτροφείου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 500.000€

Εντάχθηκε με απόφαση της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η Πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την μετατροπή της Λιμνοθάλασσας Παλαιό (μικρό ιχθυοτροφείο) σε Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο και περιλαμβάνει:
1. Διάνοιξη διαύλου. Η λιμνοθάλασσα του Παλαιού συνδεόταν με το Ιόνιο, με την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας στο μέτωπο των αμμοθηνών. Κάποιοι από τους διαύλους επικοινωνίας καλύφθηκαν από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Κάποιοι διατηρήθηκαν μέσω τσιμεντένιων σωληνώσεων, οι οποίοι όμως στη συνέχεια προσχώθηκαν ολοκληρωτικά κάτω από τη δράση φυσικών διεργασιών. Σκοπός της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση των απαραίτητων υπαρχόντων τσιμεντένιων σωληνώσεων επικοινωνίας καθώς και η κατασκευή ειδικών απολήξεων στην ένωση αυτών με το Ιόνιο έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου πρόσχωση αυτών.
2. Εμβάθυνση ιχθυοτροφείου. Οι λεκάνες διαχείμασης προσφέρουν καταφύγιο στα ψάρια σε εποχές όπου οι συνθήκες στη λιμνοθάλασσα είναι δυσμενείς γι' αυτά, όπως π.χ. η θερμοκρασία που στην περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Παλαιού είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω του μικρού βάθους που παρουσιάζει. Επίσης η εμβάθυνση του Ιχθυοτροφείου συμβάλει δραστικά στην μείωση των υπομεγεθών καθώς εμποδίζει τα αρπακτικά πτηνά να βρουν εύκολο θήραμα σε σχετικά μικρό βάθος.
 3. Αντικατάσταση ιχθυοφραγμών και νέες πήρες στο ιχθυοτροφείο. Τα διβάρια είναι οι κύριες συλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας. Η διάταξή τους είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να επιτρέπουν την είσοδο των ιχθύων στη λιμνοθάλασσα αλλά όχι και την έξοδό τους. Επίσης η διατομή τους είναι αυτή που καθορίζει τη διέλευση συγκεκριμένου μεγέθους ιχθύων και κατά συνέπεια παίζουν σημαντικό ρόλο. Η παρέμβαση αυτή θα έχει διπλό χαρακτήρα διότι αφ' ενός θα αποσκοπεί στην οικοτουριστική αξιοποίηση των διβαριών αλλά αφ' ετέρου θα στοχεύει και στην ιχθυοπαραγωγική δυναμικότητα και συλληπτικότητά τους.
4. Κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης (λυόμενο). Η οικοτουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου χώρου πληροφόρησης - προβολής των μοναδικών στοιχείων του υγροβιότοπου της Λευκάδας. Η εγκατάσταση λυόμενης κατασκευής, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, θα εξασφαλίσει την φιλοξενία των απαραίτητων εκθεμάτων για την βέλτιστη πληροφόρηση των επισκεπτών.
 5. Ξύλινο Παρατηρητήριο Πουλιών.
Καθότι η λιμνοθάλασσα είναι προστατευόμενη περιοχή, οποιαδήποτε παρέμβαση μέσα σε αυτήν απαιτεί μεγάλη προσοχή και πρέπει να καλύπτει όλους εκείνους τους περιβαλλοντικούς όρους για την αδειοδότηση οποιωνδήποτε κατασκευών.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αποφυγή χρήσης σκυροδέματος και η υλοποίηση της κατασκευής με ξύλινο φέροντα οργανισμού που θα εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικά περιβάλλον.
6. Σήμανση. Καθότι η λιμνοθάλασσα είναι προστατευόμενη περιοχή, οποιαδήποτε παρέμβαση μέσα σε αυτήν απαιτεί μεγάλη προσοχή και πρέπει να καλύπτει όλους εκείνους τους περιβαλλοντικούς όρους για την αδειοδότηση οποιωνδήποτε κατασκευών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αποφυγή χρήσης σκυροδέματος και η υλοποίηση της κατασκευής με ξύλινο φέροντα οργανισμού που θα εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικά περιβάλλον.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 500.000 €.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Χρηματοδότηση ύδρευσης

2.346.080€ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου Λευκάδας σε πόσιμο νερό επιβάλλουν τη διαρκή βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και της διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
Για αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στη συνεδρίασή του στις 3-9-2018 ενέκρινε την εκπονηθείσα, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σχετική μελέτη για το έργο με τίτλο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» προϋπολογισμού 2.346.080€. Στη συνέχεια υπεβλήθη η πρόταση για ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι". Έτσι εντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το έργο αυτό του οποίου ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται με το ποσό των 2.294.000€ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" και με 52.080€ από ίδιους πόρους του Δήμου.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων και συστημάτων υποστήριξης των υφιστάμενων δικτύων σε 5 θέσεις:
1. από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας μέχρι το σημείο επί της επαρχιακής οδού προς τη δεξαμενή της Λευκάδας, με συνολικό μήκος αγωγού 2.400m, 2. επί της οδού Καραβέλα και της οδού Φιλοσόφων, σε μήκος δικτύων 2.850m,
3. από δεξαμενή Αγ. Ηλία Σφακιωτών μέχρι διασταύρωση Ασπρογερακάτων για Καρυά & Δρυμώνα, δύο τμήματα δικτύων συνολικού μήκους αγωγών 5.400m,
 4. επί της οδού από Νικιάνα προς Αγ. Πατέρες, συνολικού μήκους 1.200m κα 5. επί της περιφερειακής οδού της λιμνοθάλασσας της Γύρας, με μήκος δικτύου 4.200m.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσης Δημοτικής Αρχής, έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί ή έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις έργων ύδρευσης-αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 8.788.000€. Επίσης είναι σε αναμονή ένταξης για χρηματοδότηση μελέτες έργων προϋπολογισμού 5.103.000€.