Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

Tην Τρίτη 26 Γενάρη 2010 στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία για μακροχρόνια μίσθωση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέως.
Ιδού αποσπάσματα από το σχετικό έγγραφο (κάποιες υπογραμμίσεις δικές μου):


ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Ημερομηνία: 28-12-2009
Αρ. Πρωτ: 3425

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Το αρ. ΦΕΚ Β 1743/31.12.2001
τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2δ και παρ. 5 και του άρθρου 192 παρ 1 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
Το Π.Δ. 270/81
την αρ. 76/12-5-09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Την αρ. 73/21-12-09 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής

Διακηρύσσει

την με κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία μακροχρόνια μίσθωση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέως.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο προς εκμετάλλευση χώρος (εγκατάσταση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέος) περιλαμβάνει:
α) χερσαία ζώνη επιφάνειας 3.230 τ.μ. με νέα κρηπιδώματα πρόσδεσης σκαφών συνολικού μήκους 298,00 μέτρων, βάθους θάλασσας στο μέτωπο των κρηπιδωμάτων -1,00 και νέα κρηπιδώματα μήκους 140,70 μέτρων με καθαρό βάθος νερού στο μέτωπό τους -3,00 μέτρα,
β) θαλάσσιο χώρο επιφάνειας 42.000 τ.μ,
γ) θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων 16,
δ) κτίριο εξυπηρέτησης του τουριστικού καταφυγίου επιφάνειας 90 τ.μ, (κυλικείο, τουαλέτες, γραφείο διοίκησης)
ε) εγκαταστάσεις παροχής καυσίμων
στ) εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων
ζ) εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος και νερού
Από τον παραπάνω χώρο εξαιρείται η πλευρά του μόλου (54) μέτρων Ν.Α του καταφυγίου, τμήμα ΑΒ, που αφήνεται στην ελεύθερη χρήση …


ΑΡΘΡΟ 2 :ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3. Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει προτάσεις με τις σχετικές δεσμεύσεις στους παρακάτω τομείς:
● την αναβάθμιση της περιοχής με την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει στα ελλιμενιζόμενα σκάφη
● την ποιότητα των ελλιμενιζόμενων σκαφών
● την πολιτική επιλογής προσωπικού και στελέχωση των απαιτούμενων κατά την πρόταση θέσεων
● την χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς
● τη φύλαξη του χώρου και των ελλιμενιζόμενων σκαφών
● την ιατρική κάλυψη περιστατικών
● την διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες
● την τιμολογιακή πολιτική
● τα μελλοντικά επενδυτικά πλάνα
● την στρατηγική marketing για την προώθηση του χώρου
● τις διαθέσεις ως προς τον τοπικό πληθυσμό
τις διευκολύνσεις/παραχωρήσεις σε τοπικά σωματεία, αφιλοκερδείς οργανισμούς, αθλητικές λέσχες
την συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου
● την συντήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
● την χρησιμοποίηση εναλλακτικών ενεργειακών πηγών
● την διαφάνεια στην λειτουργία της επιχείρησης
το ιστορικό της εταιρίας όσον αφορά οφειλές, παράνομες δραστηριότητες, προβληματικές συναλλαγές και λειτουργία
● την συμμόρφωση με φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης
● την διατήρηση και προώθηση του τοπικού χαρακτήρα
την πρόθεση συνεργασίας με τοπικούς επιχειρηματίες για την υλοποίηση των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων
● τον τρόπο λειτουργίας του χώρου ελλιμενισμού σκαφών, του εντευκτηρίου και του γραφείου συντονισμού
● τις συμπληρωματικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες

ΑΡΘΡΟ 3 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α) Το ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης προσδιορίζεται σε σαράντα χιλιάδες ( 40.000 ) € , ετησίως αναπροσαρμοζόμενο κατά 3 %, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και είναι καθαρό από φόρους και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις. Καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις την 1/6 , 1/9 και 1/12, του εκάστοτε έτους. Ειδικά για το πρώτο χρόνο το τέλος χρήσης υπολογίζεται αναλογικά για χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και αναδόχου και καταβάλλεται το 50 % με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 50 % την 1/ 9 / 2010.
Β) Μετά την χωροθέτηση, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Δήμο, σαράντα (40) νέων θέσεων, ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα κατασκευής και τοποθέτησης πλωτής προβλήτας. Το ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης αναπροσαρμόζεται επί πλέον κατά 30% .
Γ) Επίσης από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εκμετάλλευσης του Τουριστικού Καταφυγίου ή από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο ανάδοχος που αποφέρει οικονομικό όφελος ή θα ασκείται εντός του χερσαίου ή του θαλάσσιου οριοθετημένου χώρου του Τουριστικού Καταφύγιου, ποσοστό επί της εκατό αποδίδεται στο Δήμο Μεγανησίου, κάθε δίμηνο σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιμέρους δραστηριοτήτων, όπως προκύπτει από τα επίσημα βιβλία και στοιχεία των επιμέρους επιχειρήσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Δ) Ο ανάδοχος μπορεί στην κλειστή οικονομική του προσφορά προς το Δήμο Μεγανησίου να αυξήσει τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. Α του παρόντος. Για τα ποσά του άρθρου 3 παρ. Γ πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις εξασφάλισης και τεκμηρίωση της προέλευσης τους, με ακριβή περιγραφή.
... - …
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη με δυνατότητα παράτασης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου έως επιπλέον πέντε (5) έτη. Στη συνέχεια θα προκηρύσσεται νέος διαγωνισμός.
... - …

Να αναφερθώ επίσης σε δύο έγγραφα, χωρίς επεξηγήσεις πριν σχολιάσω επί του συνόλου.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
… 2. ΛΙΜΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ.


Ο θαλάσσιος τουρισμός σήμερα είναι η βασική πηγή οικονομικής δραστηριότητας στο Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι στο κέντρο του Ιονίου, και μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς όλης της Περιφέρειας.
α. Λιμάνι Βαθιού. Η ολοκλήρωση του μαζί με τα λιμάνια Σπήλια και Αθερινός και η ανάληψη της διαχείρισής τους από το Δήμο, θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Νησιού. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2008.
β. Βελτίωση λιμενικών υποδομών, λιμάνι Αθερινού. Δεν είχε εκτελεστεί το σύνολο των αντικειμένων, που προέβλεπε η μελέτη κατασκευής, λόγω περικοπής του προϋπολογισμού.
Με νέα μελέτη μπορούμε να δούμε την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού.
γ. Τουριστικά καταφύγια. Ζητάμε την χωροθέτηση ενός στον Αθερινό και άλλων δύο μικροτέρων, προκειμένου να μπορούμε να υποδεχθούμε τα σκάφη που προσεγγίζουν το Μεγανήσι, χωρίς ουσιαστικό όφελος μέχρι στιγμής.

18-09-2007 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΣΤ) ΛΙΜΕΝΙΚΑ


Σημαντική είναι και η παρέμβασή μας στην δημιουργία νέων λιμανιών, τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων, συμβάλλοντας έτσι στην διευκόλυνση των θαλασσίων μεταφορών καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη.
Ενδεικτικά αναφέρονται: 1) Τουριστικό καταφύγιο Βαθέως Μεγανησίου (2.430.000 ευρώ ΠΕΠ),…

Σχόλια

1. Η ανάληψη της διαχείρισης των λιμανιών από το δήμο, θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Νησιού. (Επιχ. Πρόγραμμα δήμου Μεγανησίου).
Τι έγινε αλήθεια και άλλαξε γνώμη ο δήμαρχος στο Μεγανήσι; Άλλαξε γνώμη, αποδέχεται αδυναμία διαχείρισης ενός μικρού καταφυγίου ή στόχευε στην εκχώρηση εξ αρχής; Τότε γιατί άλλα έλεγε;
2. Το τουριστικό καταφύγιο στο Βαθύ χρηματοδοτήθηκε με 2.430.000 € από το ΠΕΠ (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
Με τα χρήματα του ελληνικού λαού χρηματοδοτούνται έργα με απώτερο στόχο την παραχώρησή τους σε ιδιώτες; Γιατί; Η περιουσία είναι δημόσια, δεν είναι τσιφλίκι κανενός και σαν τέτοια πρέπει να προστατεύεται.

Αναρωτιέμαι αν είναι σύννομη μια τέτοια δημοπρασία…
3. Με ποιο δικαίωμα ένας δήμαρχος ή έστω ένα δημοτικό συμβούλιο παραχωρεί περιουσία του Μεγανησιώτικου λαού, όνειρο χρόνων για άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, δεσμεύοντας και τις επόμενες πέντε δημοτικές αρχές; Ποια διαβούλευση έγινε, ποιους ρώτησε; Στο κάτω της γραφής αρχή του κόμματος που τον στήριξε αποτελεί, εσχάτως, η δημόσια διαβούλευση!
4. Σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία εν πολλοίς προέκυψε από τον άκρατο φιλελευθερισμό, διάσημοι οικονομολόγοι, ξένοι και Έλληνες, αναγνωρίζουν πια πως η εκχώρηση των πάντων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι «πανάκεια». Πολλοί ψελλίζουν τη λέξη κράτος και αναγνωρίζουν πως πρέπει να έχει ρόλο σε επενδυτικές πρωτοβουλίες. Στην ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μας σοβαροί και υπεύθυνοι αυτοδιοικητικοί φορείς, σε θέματα ζωτικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη, αντί για το ξεπούλημα, αναζητούν άλλες λύσεις προσπαθώντας να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Εμείς εδώ τι κάνουμε;
5. Γιατί σε περίοδο που τρέχει το ΕΣΠΑ και έχει ήδη ενταχθεί η κατασκευή
αλλά και η επέκταση 37 τουριστικών καταφυγίων αγκυροβολίων συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατ. Ευρώ, με φορέα υλοποίησης του οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δήμος, αντί να το αξιοποιήσει το προσπερνά με περισσή
ευκολία;
6. Σε χρονιά δημοτικών εκλογών και σε μια περίοδο που σχεδιάζεται ο νέος Καποδίστριας (Καλλικράτη τον βάφτισαν για να μην υπάρχει συσχετισμός) και ψιθυρίζεται η δημιουργία ενός δήμου για όλο το νομό, δεν αφήνεται το θέμα στην,όποια, νέα δημοτική αρχή; Θαρρώ είναι θέμα ηθικής τάξης!
7. Γιατί σε μια εποχή που ξεκινάει η πορεία έντονης ανάπτυξης του δήμου,να στερηθεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο όπως είναι το τουριστικό καταφύγιο;
8. Πως ένας ιδιώτης που σκοπό έχει το κέρδος, θα φροντίσει για την προστασία του περιβάλλοντος; Ποιους επιχειρηματίες και ποιες πρωτοβουλίες τους για την προστασία του περιβάλλοντος έχουμε να θυμηθούμε; Για το αντίθετο τα παραδείγματα είναι εκατοντάδες…
9. Πως θα διασφαλιστεί ότι η ελεύθερη ζώνη στο λιμάνι δεν θα καταληφθεί από σκάφη του επιχειρηματία και ποιος μπορεί να την εμποδίσει; Μήπως, λέω μήπως, ξαναγυρίζουμε στην εποχή των μεγαλοτσιφλικάδων; Τώρα έγιναν οικόπεδα και οι θάλασσες…
10. Είναι δυνατόν για ένα μικρό τουριστικό καταφύγιο να σηκώνει τα χέρια και να δηλώνει αδυναμία διαχείρισης η δημοτική αρχή; Τότε πως διαχειρίζεται το δήμο και τα συμφέροντα των δημοτών;
11. Αξίζει τον κόπο, για 50 - 60 χιλιάρικα το χρόνο, να βάλει ο δήμος δραγάτη στους δημότες του; Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτεί το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος, όσο είναι καιρός, και να ξεκινήσει μια διαβούλευση με τους δημότες;

Επιμύθιον

«Ο θαλάσσιος τουρισμός σήμερα είναι η βασική πηγή οικονομικής δραστηριότητας στο Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι στο κέντρο του Ιονίου, και μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς όλης της Περιφέρειας.»

Αυτό αναφέρεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου Μεγανησίου και θαρρώ με τούτη τη δημοπρασία, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, φοβούμαι αρνητικό…
Σε κάθε περίπτωση ο λαός στο Μεγανήσι πρέπει να πει τη γνώμη του αν θέλει να λέγεται «κυρίαρχος»…

19/1/2009

Υ.Γ. Στοιχεία πήρα από το διαδίκτυο και από σχόλια των Μαρίνου Μαρκεζίνη και Δημήτρη Κουτσουρα σε αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: