Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

NATURA, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έγραφα στο προηγούμενο άρθρο μου, για εκτάσεις στη Λευκάδα που είναι χαρακτηρισμένες σαν περιοχές προστασίας NATURA 2000, εδώ και χρόνια. Βεβαίως το να μπει μια περιοχή στο δίκτυο NATURA, είναι μόνο μια αρχή. Για να προστατευτεί πραγματικά, απαιτεί τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης και ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Εδώ είναι τα δύσκολα για τους κ. κ. αρμοδίους της κάθε περιοχής, δεδομένου ότι πολλούς θα στεναχωρήσουν με τη σύνταξη των μελετών και δεν το θέλουν γιατί… χάνουν ψηφαλάκια. Φτου κακά λοιπόν και το NATURA μετατρέπεται αυτομάτως σε … κατούρα, συγχωρήστε μου την έκφραση!
Ο νομός Λευκάδας έχει περιοχές NATURA στους δήμους Λευκάδας, Απολλωνίων και Μεγανησίου. Άρα για το ξεκίνημα ενός φορέα διαχείρισης εμπλέκονται η νομαρχία και οι τρεις δήμοι.
ΚΑΝΕΝΑΣ από τους παραπάνω, τόσα χρόνια, δεν έχει ενδιαφερθεί για το θέμα.
ΚΑΝΕΝΑΣ δεν τολμά να σπρώξει, να εκβιάσει αν θέλετε, το ΥΠΕΧΩΔΕ για την προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος που απαιτείται.
ΚΑΝΕΝΑΣ δεν προχώρησε στη σύνταξη της ειδικής μελέτης, που είναι προϋπόθεση για το Προεδρικό Διάταγμα.

Την κύρια ευθύνη θεωρώ πως έχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας γιατί το λογικότερο είναι η δημιουργία ΕΝΟΣ φορέα διαχείρισης για όλες τις περιοχές του νομού και όχι για κάθε μία ξεχωριστά. Μα και ο δήμος Λευκάδας, έχοντας Ιχθυοτροφεία, Δίαυλο και Αλυκές στην περιφέρειά του, καθίσταται υπόλογος, όχι μόνο γιατί δεν ενδιαφέρεται μα, κυρίως, γιατί συστηματικά καταστρέφει ή αφήνει να καταστραφούν αυτές οι περιοχές. Να σημειώσω εδώ πως, ύστερα από πρόταση του Κώστα Δρακονταειδή, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας αποφάσισε, πριν δυο περίπου μήνες, την ίδρυση φορέα διαχείρισης. Μέχρις εκεί, γιατί μετά ξέχασαν την όποια άλλη ενέργεια. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα τότε που πήραν την απόφαση και προφανώς ή δεν ήξεραν τι ψήφιζαν ή κατασκεύασαν ένα άλλοθι για την όποια μελλοντική χρήση!

Άγνοια; Αδιαφορία; Κουτοπονηριά; Φόβος; Θα σας γελάσω. Το οικοσύστημα όμως καταστρέφεται μέρα με τη μέρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια αναβολής της προστασίας του.
Αν οι ανωτέρω φορείς έχουν άγνοια του νόμου, ορίστε τους προσφέρω στο πιάτο το άρθρο 21 του Ν. 1650/1986 για… τις δικές τους ενέργειες. Αν συμβαίνουν τα υπόλοιπα, το πιθανότερο, τι να πω. Είμαστε άξιοι της τύχης μας σαν άτομα και σαν κοινωνία.


Άρθρο 21 Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 16 Ν. 2742/1999 (1)
Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου.
(οι υπογραμμίσεις δικές μου)


1. Ο χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 και ο καθορισμός των ορίων τους και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, σε εφαρμογή περιφερειακού ή νομαρχιακού ή ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ειδικών αυτών περιβαλλοντικών μελετών και το περιεχόμενό τους.
Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας, περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαμβάνονται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), γίνεται με την πράξη καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. και με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει.
2. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αναγκαίοι για την προστασία του συγκεκριμένου αντικειμένου γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου
3. Τα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπεται στις παραγρ. 1 και 2 ανακοινώνονται πριν από την οριστική διατύπωσή τους στους ενδιαφερομένους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της ανακοίνωσης των σχεδίων και της υποβολής των προτάσεων ή αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
4.
α.
Τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2, καθώς και οι Κανονισμοί Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων αναθεωρούνται αvά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη περίπτωση. Στο χρονικό αυτό διάστημα, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τροποποίησή τους, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης εφόσον έχει συσταθεί, ή των υπηρεσιών ή νομικών προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα: α) για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που σχετίζονται με την προστασία της περιοχής, β) για την προσαρμογή τους σε υποδείξεις και παρατηρήσεις της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της επόμενης περιπτώσεως, γ) για να εκτελεστούν έργα και μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά για την προστασία και διαχείριση της περιοχής.
β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 1 και 2, καθώς και των Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας και των Σχεδίων Διαχείρισης της παραγράφου 5 του άρθρου 18, γίνεται είτε από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί, είτε από τις υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα. Για το σκοπό αυτόν τα πρόσωπα τον προηγούμενου εδαφίου συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης που κοινοποιείται με μέριμνά τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και σε άλλα Υπουργεία των οποίων οι αρμοδιότητες εμπίπτουν στην περιοχή του προστατευόμενου κατά περίπτωση αντικειμένου. Η έκθεση αυτή μπορεί να κοινοποιείται επίσης σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή διαχείρισης, στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας και στους οικείους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μέτρων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους, που προωθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και σχεδίων διαχείρισης
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να μεταβιβάζεται στον οικείο νομάρχη η αρμοδιότητα χαρακτηρισμού, σύμφωνα με την παραγρ. 1, συγκεκριμένου αντικειμένου και καθορισμού των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας του, καθώς και η αρμοδιότητα καθορισμού, για το αντικείμενο αυτό, των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγρ. 2.
6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους και εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην παράγρ. 1, μπορεί να καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατό να έχουν βλαπτικά αποτελέσματα για τις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόμη έτος.

7. Στη διαδικασία του άρθρου αυτού υπάγεται εφεξής κάθε νέος χαρακτηρισμός εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης, καθώς και κάθε τροποποίηση των ορίων και καθορισμός των αναγκαίων όρων και περιορισμών προστασίας των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης που έχουν χαρακτηρισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 996/1971.

(1). Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α’ ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλο νόμο αναφέρεται ο όρος "προέγκριση χωροθέτησης" νοείται εφεξής προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση»

14/10/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: