Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η
των : 1. Δρακονταειδή Κων/νου του Χρήστου, κατοίκου Λευκάδας
2. Νικητάκη Μάρκου του Βασιλείου, κάτοικου Λευκάδας

Κ Α Τ Α

της νομιμότητας, της με αριθμό 303/24-8-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΜΕ

κατά της νομιμότητας, της με αριθμό 303/24-8-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. (θυγατρικής της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.), για τους παρακάτω λόγους:
1. Δεν ορίζονται στη σύμβαση ρήτρες, σε βάρος του συμβαλλομένου ο οποίος παραβαίνει του όρους της σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 100 παράγρ. 2α του Ν.3852/2010.
2. Δεν έχει συνταχθεί, επι της ουσίας, προϋπολογισμός, κατά συνέπεια δεν καθορίζεται πουθενά το ύψος του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 100 παράγρ. 2α του Ν.3852/2010.
3. Δεν καθορίζεται χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και των διαφόρων πολύ σοβαρών επιμέρους έργων (π.χ. χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των υδρομετρητών), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 100 παράγρ. 2α του Ν.3852/2010
4. Δεν περιγράφονται στη σύμβαση αναλυτικά και συγκεκριμένα, ποιές ακίνητες και κινητές, υποδομές παραχωρούνται για χρήση στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Νήσων Α.Ε..
5. Για την υλοποίηση της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, προϋπόθεση, είναι η διάθεση της διαχείρισης των υποδομών (δίκτυα, αντλιοστάσια) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας στην Ε.ΥΔ.ΑΠ. Νήσων Α.Ε.. Τέτοια απόφαση, για τη διάθεση της διαχείρισης των υποδομών του, δεν έχει ληφθεί από το Σύνδεσμο, στον οποίο σημειωτέον, συμμετέχουν και Δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας.

6. Δεν κλήθηκαν από την πρόεδρο του Δ.Σ., να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, μιας και το θέμα της προγραμματικής σύμβασης, αφορούσε (και) ειδικά τις συγκεκριμένες κοινότητες (παραχώρηση της χρήσης δικτύων και αντλιοστασίων τους ύδρευσης αποχέτευσης, πηγών τους, δραματική αύξηση του τιμολογίου τους, κ.λπ.), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 67 παράγραφος 8 και 81 παράγραφος 1β του Ν. 3852/2010 .
7. Δεν κλήθηκαν από την πρόεδρο του Δ.Σ., να συμμετέχουν στην ψηφοφορία, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, μιας και το θέμα της προγραμματικής σύμβασης, αφορούσε (και) ειδικά τις συγκεκριμένες κοινότητες (παραχώρηση της χρήσης δικτύων και αντλιοστασίων τους ύδρευσης αποχέτευσης, πηγών τους, δραματική αύξηση του τιμολογίου τους, κ.λπ.), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 67 παράγραφος 8 και 80 παράγραφος 3 του Ν. 3852/2010 .
8. Η σύμβαση είναι οικονομικά ασύμφορη και επαχθής για τους δημότες, μιας και προβλέπονται αυξήσεις μέχρι και 350% στα τέλη ύδρευσης και 100% στα τέλη αποχέτευσης.
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καταδεικνύεται (εκτός των άλλων) ότι η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση χαρακτηρίζεται από ασάφεια και αοριστία, γεγονός που καθιστά την υλοποίησή της, το λιγότερο, προβληματική. Κάτι τέτοιο, θα δημιουργήσει σοβαρές, αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών.

Για τους λόγους αυτούς ΖΗΤΑΜΕ,

την ΑΠΟΔΟΧΗ της Προσφυγής και την ΑΚΥΡΩΣΗ της απόφασης.

Έχουμε έννομο συμφέρον, ως δημότες, κάτοικοι και χρήστες του Δικτύου Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

Λευκάδα, 1 Σεπτεμβρίου 2011
Οι προσφεύγοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια: